نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چرا «تامین دلیل» بگیریم

گاهی برای دعوایی که در آینده قصد طرح آن را داریم یا احتمال می دهیم علیه ما مطرح شود، نیاز به ادله ای داریم که احتمال از بین رفتن آن وجود دارد. در اینجا باید فرد دادخواست تامین دلیل بدهد تا بتواند برای حفظ این ادله اقدام فوری انجام دهد.

ادامهٔ «چرا «تامین دلیل» بگیریم»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ورشکستگی چه فرقی با اعسار دارد؟

حکم ورشکستگی جنبه عام دارد؛ یعنی علاوه بر این که برای طرفین دعوا مؤثر است، درباره سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند هم، اثر دارد. در حالی که حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان مُعسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده، مؤثر است.

در ورشکستگی، اداره اموال ورشکسته با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است. ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است. حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه) خواهد بود و همین طور، دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود. اما در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی شود و خودش اداره آنها را به عهده دارد؛ حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران، پابرجاست و به طرفیت هر دو آنها، اقامه یا تعقیب می شود. تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکمٌ به، از جانب تاجری که مدعی اعسار است، پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی، به ندرت مطرح می شود، چراکه براساس ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می گیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وکیل تسخیری، کِی، کجا و چگونه؟

ازآنجاکه ممکن است فردی به عنوان متهم در دادگاهی حاضر شود، اما به هر دلیل، نتواند از خودش درست دفاع کند و به نوعی، حقوقش پایمال شود، قانون راهکاری را برای رفع این مشکل درنظرگرفته و آن حق گرفتن وکیل است.

طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی، «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

قانون گذار در تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی را که برای رسیدگی به آنها، باید متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود، برشمرده است: «در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام و حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر درخصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» هرچند از متن ماده 186 می توان استنباط کرد که برای هر موضوع کیفری، امکان تعیین وکیل تسخیری وجود دارد، اما درعمل، در غیر موارد مصرح در قانون، رویه ای عملی برای تعیین وکیل تسخیری در دادگاه ها وجود ندارد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

حق برهم زدن معامله یا همان خیار به زبان ساده

خیار: به زبان ساده به معنی اختیار فسخ (برهم زدن) معامله است. در حالت کلی زمانی که معامله ای انجام می شود اصل بر غیرقابل فسخ بودن آن است مگر در صورت وجود یکی از خیارات که مهمترین آنها خیار شرط است.

غبن فاحش: حتماً اصطلاح مغبون را شنیده اید.

غبن فاحش هم به زبان ساده به این معناست که شخصی در معامله مغبون شده یعنی مال را خیلی ارزان فروخته یا خیلی گران خریده و اطّلاعی از قیمت واقعی نداشته است؛ مثلاً شما خودرویی 15 میلیونی را 40 میلیون تومان می خرید و اطّلاعی از قیمت واقعی ندارید.

اینجا شما مغبون شده اید و در شرایط عادی حق فسخ معامله را دارید (البته قاضی، شرایطی مثل عدم اطّلاع از قیمت واقعی، قیمت زمان معامله و… را بررسی خواهد کرد) امّا اگر این جمله اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش در قرارداد باشد، شما دیگر حق فسخ ندارید چون با قبول این جمله و امضای قرارداد درواقع این حق را از خود سلب کرده اید! پس از این به بعد اگر این جمله را در قرارداد، قولنامه و… دیدید حتماً بعد از بررسی تمام شرایط زیر بار قبول و امضا بروید.

البته این نکته را هم ذکر کنم ما خیاری داریم به اسم خیار تدلیس (تدلیس به معنی فریب است) یعنی اگر شخصی در معامله شما را فریب داد مثلاً ماشین تصادفی را به اسم ماشین سالم به شما فروخت، می توانید معامله را فسخ کنید حتی اگر اسقاط کافه خیارات را امضا کرده باشید، چون خیار تدلیس قابل اسقاط نیست.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فروش ملک اجاره ای

فروش ملکی که در اجاره مستأجر هست باعث فسخ قرارداد اجاره نمی شود مگراینکه در قرارداد شرط شده باشد.

مثالی می زنم، شما خانه ای را برای مدت یک سال اجاره می کنید. در هنگام قرارداد هیچ بندی مبنی بر احتمال فروش ملک حین مدت اجاره ذکر نمی شود بعد از 3 ماه موجر می گوید می خواهم خانه را بفروشم و اگر فروختم باید تخلیه کنی امّا شما نه تنها می توانید تا پایان قرارداد تخلیه نکنید بلکه حتی می توانید اجازه رفت و آمد افراد غریبه به ملک را نیز برای بازدید ندهید. امّا اگر در قرارداد این موضوع ذکر شود که در صورت فروش ملک حین مدت اجاره قرارداد اجاره فسخ و مستأجر ظرف مدت فلان قدر (مثلاً یک ماه) موظف به تخلیه است، مستأجر حق مخالفت ندارد و اگر با مالک جدید برای ماندن تا پایان قرارداد به توافق نرسد باید ملک را تخلیه و تحویل دهد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قانونی نبودن محروم الارث کردن ورثه

در قانون ایران هیچکس نمی تواند ورثه قانونی خود را محروم الارث کند و چنین وصیتی باطل است. درواقع اصطلاح ممنوع الارث می کنم، فقط برای فیلم ها و رمان هاست و مستند قانونی ندارد. البته هر شخصی در زمان حیات می تواند اموال خود را در هر راهی که می خواهد، صرف کند یا به نام هر شخصی بزند و ورثه حق اعتراض ندارند.

مثلاً ممکن است پدری به دلیل مشکل داشتن با یکی از فرزندان، تمامی اموال را در زمان حیات به نام دیگر فرزندان یا حتی فرد غریبه ای بزند که در این صورت عملاً به آن فرزند ارثی نمی رسد امّا اگر ارثی باقی مانده باشد، حق ممنوع الارث کردن ندارد و فرد مورد نظر سهم الارث خود را می برد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

حکم ورود به عنف به خانه دیگری

ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحبخانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نداشته باشد، این ورود غیرقانونی و از جنبه کیفری قابل تعقیب است. برابر ماده 694 قانون مجازات اسلامی هرکس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دستِ کم یکی از آنها حامل اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده اگر عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

مأموران پلیس هم برای ورود به خانه و بازرسی آن باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت روبرو شدن با مأموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند. اگر مأموری از این کار خودداری کرد، می توانند موضوع را به پلیس 110 اطّلاع دهند.

افرادی که در این زمینه شکایت دارند، می توانند با مراجعه به دادسرای محل، شکایت خود را از فردی که به صورت غیرقانونی وارد خانه آنها شده مطرح کنند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

همسران چگونه از هم ارث می برند؟

یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی هم به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

ادامهٔ «همسران چگونه از هم ارث می برند؟»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ضمانت بانکی تقسیم نمی شود

اگر برای دریافت تسهیلاتی، وام گیرنده 3 ضامن معرفی کرده باشد بانک می تواند جهت مطالبه کل بدهی فقط به یک ضامن مراجعه کند و ضامن نمی تواند بگوید: «من فقط به قدر یک سوم متعهد شده ام.»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

نفقه (مخارج زندگی) فرزند، به عهده پدر است و فرقی نمی کند که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، به هر حال پرداخت نفقه فرزند که شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی و سایر نیازهای متعارف اوست، به عهده پدر است.

در صورتی که پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند (به شرط آنکه توانایی مالی برای پرداخت داشته باشد)، در صورت شکایت فرزند یا مادر، دادگاه پدر را به مجازات حبس محکوم می کند.

ادامهٔ «نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟»